+
Neem contact op via: +31 (0)55 522 66 33
Selecteer uw taal: nl en be

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van Heiwegen Consultancy B.V., gevestigd te Apeldoorn

Artikel 1 – Definities
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven. Onder bureau wordt verstaan Heiwegen Consultancy B.V. die de opdracht heeft aanvaard, of eventuele
dochterondernemingen van Heiwegen Consultancy B.V. Onder opdracht wordt verstaan alle te leveren of geleverde diensten van bureau aan opdrachtgever. Verbintenissen
voortvloeiende uit de tussen bureau en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten worden aangemerkt als ‘inspanningsverbintenissen’. Dit houdt in dat bureau jegens opdrachtgever verplicht is tot het aanwenden van voldoende mate van
inspanning als opdrachtgever van bureau redelijkerwijs mag verwachten.

Artikel 2 – Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door bureau met opdrachtgever gesloten (nadere) overeenkomsten betreffende door bureau te verrichten
werkzaamheden en/of te verlenen diensten.
b. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend, indien en voorzover bureau deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.
c. Als een door Heiwegen Consultancy B.V. aangeboden kandidaat een arbeidsovereenkomst ondertekent, c.q. op enigerlei wijze betaalde arbeid gaat
verrichten voor de initiële opdrachtgever, of een andere afdeling binnen hetzelfde bedrijf, danwel een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij, gelden de
overeengekomen tarieven zoals vastgelegd in de Opdrachtbevestiging tussen de initiële opdrachtgever en Heiwegen Consultancy B.V.
d. Indien de organisatie of dochteronderneming(en) (van de opdrachtgever) binnen 1 jaar na een e-mail waarin het CV van een kandidaat wordt voorgelegd, met de kandidaat een arbeidsovereenkomst sluit, brengt bureau hiervoor een honorarium in rekening conform de tarievenlijst.

Artikel 3 – Totstandkoming der overeenkomst
a. Een overeenkomst als bedoeld in het voorgaande artikel onder a. wordt geacht te zijn totstandgekomen nadat aanvaarding van een opdracht door bureau schriftelijk is bevestigd.
b. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden, nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door bureau uitdrukkelijk
schriftelijk zijn bevestigd.
c. Indien de opdracht alleen door bureau wordt bevestigd en daarentegen door opdrachtgever binnen 8 dagen geen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud
van deze bevestiging partijen binden.
d. Door opdrachtgever, na het verstrekken van opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk
aan bureau ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.
e. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg
hebben dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door bureau, buiten zijn verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Artikel 4 – Tarieven
a. Opdrachtgever is bureau een vergoeding verschuldigd conform de door bureau ondertekende opdrachtbevestiging.
b. Bureau is gerechtigd haar tarieven jaarlijks (per 1 januari) te herzien.

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden
a. Betaling van de facturen van bureau dient zonder het recht op verrekening en zonder aftrek van enige (betalings)korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
b. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever –zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling is vereist – ingaande 30 dagen na factuurdatum over de hoofdsom of het niet betaalde gedeelte daarvan, de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd. Dit conform het bepaalde in Burgerlijk Wetboek 6, artikel 119a.
c. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever. Bureau hanteert hierbij de staffel zoals vastgelegd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten d.d. 27 maart 2012.
d. In geval opdrachtgever in gebreke is, heeft bureau het recht van retentie, behoudens in geval de wet zulks verbiedt. In geval van non-betaling van opdrachtgever is bureau gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden geheel of ten dele op te schorten,
totdat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 – Auteurs- en Eigendomsrecht
a. Van alle bescheiden, daaronder ook begrepen (eventuele) wervingsuitingen, waarvan bureau zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden bedient, berust het auteursrecht bij bureau of bij de toeleveranciers van het bureau, waarvan het bureau licentiehouder is.
b. De in artikel 6 lid a. bedoelde bescheiden – voor zover betrekking hebbend op werving- en selectieprocedures – zijn eigendom van bureau. Mede ter bescherming
van de privacy van sollicitanten is bureau nimmer gehouden tot afgifte van deze
bescheiden of kopieën daarvan aan opdrachtgever.
c. Het is opdrachtgever niet toegestaan om advertentie-uitingen die zijn ontwikkeld door bureau of de toeleveranciers van het bureau, onder eigen naam te gebruiken.

Artikel 7 – Uitvoering der werkzaamheden
a. Bureau verplicht zich tegenover opdrachtgever de haar opgedragen werkzaamheden naar beste kunnen en zonder onnodige vertraging uit te voeren. De tijdsduur die de gegeven opdracht zal vergen wordt slechts bij benadering opgegeven.
b. De met de uitvoering van de werkzaamheden belaste consultant(s) van bureau zal niet tussentijds vervangen worden door (een) andere consultant(s), tenzij bijzondere
omstandigheden – bijvoorbeeld langdurige ziekte, beëindiging dienstverband met bureau, of op dringend verzoek van de opdrachtgever – zulks noodzakelijk maken.
Alsdan zal de vervanging van de consultant(s) geschieden in overleg met de opdrachtgever.
c. Bureau verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden
dat deze van vertrouwelijke aard zijn, en verplicht zich ertoe haar medewerkers een zelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.
d. Gegevens over sollicitanten dienen door opdrachtgever vertrouwelijk behandeld te worden en niet aan derden te worden doorgegeven.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
a. Bureau is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van fouten door bureau of door personen in haar dienst bij de
vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze fouten onder normale omstandigheden, bij normale deskundigheid en met inachtneming van normale
zorgvuldigheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de in de volgende leden omschreven beperkingen.
b. Bij de vaststelling van het door bureau als schadevergoeding te betalen bedrag zal
rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de fout waarvan de schade het rechtstreekse gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de gemaakte fout minder ernstig is. Bij het bepalen van de ernst van de fout worden de gevolgen van de fout slechts in zoverre in aanmerking genomen als bureau deze in redelijkheid had moeten voorzien.
c. De totaal door bureau te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van het haar voor de betreffende opdracht toekomende honorarium.
d. Bureau zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die het gevolg is van het niet of onvoldoende functioneren van de door bureau geëvalueerde kandida(a)t(e), of andere gevolgschade.
e. Bij overschrijding van de tijdsduur van de verstrekte opdracht kan de opdrachtgever nimmer aanspraak doen op annulering of schadevergoeding behoudens indien het
bureau wist of behoorde te weten, dat overschrijding voor de opdrachtgever onoverkomelijke moeilijkheden zou veroorzaken.
f. Het bureau is nimmer aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van
de aan hem verleende opdrachten ten gevolge van overmacht, in de meest ruime zin van het woord, storingen in het bedrijf van het bureau bij aflevering, stakingen, ziekte of ongeval, regeringsmaatregelen als ook van andere onvoorziene gebeurtenissen in het bedrijf van het bureau en bij bedrijven, die het bureau in verband met de opdracht inschakelt.
g. Voor onjuistheden in de opdracht of instructies die de opdrachtgever aan het bureau verstrekt, is het bureau niet aansprakelijk.
h. Het bureau is niet aansprakelijk voor schaden, welke de opdrachtgever of derden lijden, ten gevolge van de schuld of nalatigheid zijdens bureau, waaronder mede
begrepen schuld of nalatigheid en opzet van door of namens het bureau tewerkgestelde personen.

Artikel 9 – Klachten
a. Reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ondertekening van de opdrachtbevestiging.
b. Gebreken bij een deel van de geleverde opdracht geven niet het recht tot annulering
van de gehele opdracht, dan wel tot niet-betaling van de factuur.
c. Opdrachtgever dient het bureau in staat te stellen de schade te herstellen, c.q. te beperken door middel van een nieuwe levering.
d. Het vorenstaande geldt – behoudens het geval van opzet – mede ten aanzien van de rechtstreekse aansprakelijkheid van personen die in dienst zijn van het bureau.

Artikel 10 – Wanprestatie
In geval van wanprestatie, faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de opdrachtgever of stillegging c.q. liquidatie van diens bedrijf, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is bureau gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan (buitengerechtelijk) te ontbinden, danwel de uitvoering ervan op te schorten,
onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
Op de met bureau gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Geschillen
Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover de wet zulks toelaat,
worden onderworpen aan het oordeel van een bevoegd Nederlandse rechter.

Algemene Voorwaarden Heiwegen Consultancy B.V.

Open sollicitatie / Wanneer er een passende vacature vrij komt, nemen wij contact met je op!